Sayın dernek üyeleri lütfen aidatlarınızı zamanında ödeyinin.
Duyurular

yesSizlerde Dernegimizin Sitesi Üye Olun Ve Dernek Bilgilerinden YararLanın 


Derneğe 500 TL ve üzerinde borcu olan üyeler dernek üyeliğinden çıkartılacak ve imkanlarından faydalandırılmayacaktır.


Kırıkkale Hava Durumu
Anket
SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 4,0332   4,0405
EURO 4,9670   4,9760
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 13
Dün: 23
Toplam: 6893
  DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

 

 

 

 

KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ KÜÇÜKAFŞAR KÖYÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR.

 

MADDE -1: DERNEĞİN ADI: KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ KÜÇÜKAFŞAR KÖYÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

MADDE-2: DERNEĞİN MERKEZİ: BAĞCILAR / İSTANBUL

 

MADDE-3: DERNEĞİN ŞUBESİ: YOKTUR.

 

MADDE-4: DERNEĞİN AMACI:  Küçükafşar Köyü ile bağlı olanlar arasında sosyal ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Yöre kültürünü araştırmak derlemek ve yayınlaştırmak yöresel geleneksel ve görenekleri yaşatmak ve öğretmek.

 

MADDE -5:DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

Derneğin yukarıdaki amaca ulaşmak için yöre halkının;

a- İlk ve orta öğretim öğrencilerine giyecek eğitim araç ve gereçleri ile malzeme yardımında bulunmak ve yüksek okul öğrencilerine karşılıksız burs vermek, konut sorununu çözmek.

b- Köylülerin ekonomik sorunlarını çözmek

c- Hastalara tedavilerinde yardımcı olmak.

d- Konut ihtiyacı olanlara konut bulmalarında yardımcı olmak.

e- Derneğin olanakları dahilinde tüketici kooperatifleri kurmak.

f- Ölüm olaylarından doğan (mezarlık, defin v.b.) sorunları çözmek. Yoksulların cenaze masraflarını karşılamak ve defnetmek.

g- Yöre insanlarına iş bulmaları için ilgili kurumlarda ilişkiye geçerek yardımcı olmak ve maddi kaynak sağlamak.

h- Evlenen fakir insanlara yardım etmek.

i-  Yöre halkının ürettiği el sanatlarını değerlendirmek. Gelişimine katkıda bulunmak ve gereğinde kooperatifleşmede öncülük yapmak.

j-  Sportif kültürel faaliyetleri yönlendirmek için ve bu konuda gerekli organizeyi oluşturmak.

k- Güncel konularda seminer, panel, konferans düzenlemek ve kültürel faaliyetleri geliştirmek amacı ile kütüphane açmak. Okuma salonu açmak ve dergi çıkartmak.

I-  Dernek üyelerini temin etmek boş zamanlarında birbirleri ile bağlarını koparmaması için derneğin merkezinin bulunduğu yerde bir adet lokal açmak.

m- Aynı amaca yönelik diğer derneklere karşılıklı yardımlaşmak ve dayanışmayı sağlamak için faaliyetleri yürütmek.

n-  Dernek siyasetle uğraşamaz tüzüğüne ve 2908 sayılı Dernekler Kurumuna uygun faaliyetlerini sürdürür.

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                             1

 

 

 

 

MADDE-6: DERNEĞİN KURUCULARI

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                              

SN ADI  SOYADI        

 

1 NEŞET ÇAMLICA

                                                                              

 

2 EDİP  YURDAGüL    

 

3 KUDRET YALÇIN  

 

4 DOĞAN DALBUDAK 

 

5 EKREM IŞILDAK     

 

6 YUSUF HÜYÜKTEPE 

 

 

7 SEFA DALBUDAK    

 

 

 

MADDE-7: ÜYE OLMA

Medeni haklarını kullanma haklarına sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı kanunun         4-16-18 maddelerine istinaden hak yoksunluğu veya hak sınırlaması dışında kalmak koşulu ile derneğe üye olabilir. Üye olmak isteyen kimse başvuru forumunu doldurarak yönetim kuruluna verdiği tarihten itibaren 30 gün içinde derneğe üyeliği kabulü veya reddi şeklinde cevap verebilir.  Yönetim kuruluna itiraz genel kurula yapılır. Genel kurulun uygun görmesi halinde kabul edilir.

 

MADDE-8: ÜYELİKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:

a- Hiç kimse üye olmaya veya üyelikten çıkarılmaya zorlanamaz. Her üyenin istifa hakkı vardır.

b- Derneğe üye olup 2908 sayılı yasaya göre üye olma niteliklerini kayıp edenlerin üyelikleri sona erer.

c- Derneğe belirtilen aidatını ödemeyen üyelikten yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir. Nihai kararı Genel Kurul verir. 

d- Dernek tüzüğüne ve 2908 sayılı kanuna aykırı hareket edenler üyelikten çıkartılır.

e- Yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılanların genel kurulda bu konuda itiraz hakları vardır.

 

                                            

                                                                         2

 

 

 

 

 

 

MADDE-9: ÜYELERİN HAKLARI:

a- Hiç kimse üye olmaya veya üyelikten çıkarılmaya zorlanamaz.

b- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

c- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oyunu bizzat kendi kullanır.

d- Fahri üyenin oy hakkı yoktur.

 

MADDE-10: DERNEĞİN ORGANLARI:

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

 

Gerektiğinde başka organlarda oluşabilir ancak yönetim ve denetim kurulu görevini devredemez.

 

MADDE-11: GENEL KURULUŞ İŞLEYİŞ ŞEKLİ VEOLUŞUMU:

Genel kurul dernek asil üyelerden oluşur. İlk genel kurul toplantısını takip eden yıldan itibaren iki yılda bir Aralık ayında olağan genel kurul toplantısı yapar. Denetleme kurulu genel kurulu ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü veya üyelerin 5/1 isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Yönetim kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyelerinden 3 kişilik bir Genel Kurulu toplantıya çağırır ve mahkeme bu kişileri görevlendirir.

 

MADDE-12: GENEL KURUL TOPLANTISI:

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelerin isim listesini gazete ilanın en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel gazetede ilan ettirir. İlana toplantının yapılmaması halinde 1 hafta sonra aynı yer ve saatte toplanır ibaresi de eklenir. Ancak birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman farkı bir haftadan az olamaz.

 

MADDE-13: TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE-14: TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin yarıdan 1 fazla-sının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tam sayısından az olamaz.

 

MADDE-15: TOPLANTININ YAPILIŞI:

Dernek kurul toplantılarını ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddedeki tam sayı sağlanamaması durumunda durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantıyı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantıyı ertelemez ve etkilemez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar.                                                                                                     

Toplantı sonunda bütün bu tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 

                                                                      3

 

MADDE-16: GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür,  ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği üzerine görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oya sunulan konularda açık ve gizli oylama yapılmasına Genel Kurul karar verir. Yasa ve tüzük hükümleri gereği gibi oylama yapılması öngörülmüş konu açık oylama yapılamaz, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanın katıldığı taraf kabul edilir.

 

MADDE-17:GENEL KURULUN GÖREV VE TETKİLERİ:

Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp kara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c- Dernek yönetim ve denetim kurulları raporları görüşülüp karara bağlanır.

d- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp karara aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Dernek için gerekli taşınmazları almaya veya mevcut olanları satmaya yönetim kuruluna yetki vermesi,

f-  Derneğin feshine karar verilmesi gibi konuları görüşerek karara bağlar.

 

MADDE-18: OY KULLANMADA VE KARAR ALMADAYÖNETİM:

Oylama gizli ve açık tasnif yönetimine göre yapılır. Tüzükte başka bir çoğunluk sistemi gösterilmişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday ya da önerilen kararlaştırılmış olur.

 

MADDE-19: YÖNETİM KURULU:

Yönetim kurulu en az 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla ya da açık tasnifle iki sene için çekilir. Yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı, sayman, veznedar ve sekterden oluşur. Yönetim kurulu en az bir kez toplanıp gündemdeki konuları karara bağlar, kararlar üyeler arasındaki üyeler arasındaki üyelerin çokluğu ile alınır. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde genel kurulca seçilen yedek yönetim kurulu üyelerden yerleri doldurulur. Toplantıya üç kez yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üye üyelikten düşer. Yerine yedek üye çağrılır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunun olduğu taraf kabul edilir.

 

MADDE-20:  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a- Derneği temsil etmek veya bir hususta kendi işlerinde veya bir kaçına yetki vermek,

b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak, genel kurula sunmak,

c- Türk vatandaşı olamayanların dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde 10 gün içinde mahallin mülki amirine haber vermek,

d- Yönetim kurulu adına harcama yapacak kişileri görevlendirmek,

e- Dernek tüzüğünü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak.

 

MADDE-21: YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

a- Yönetim kurulu 2 yıl süreyle seçilir.

b- Sürenin bitiminden önce genel kurul yönetim kurulunu görevden alabilir.

c- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyelerini 1 ay içerisinde toplantıya çağırır, çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden 1/5’nin isteği üzerine 1 ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

 

 

                                                                         4

 

 

 

 

MADDE -22: DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla ya da açık tasnifle iki sene için seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.  Denetleme kurulu üye tamsayı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri dernek defter kayıtlarını denetlemek, yapılan harcamaların genel kurulda oylanan bütçeye, derneğin amaçlarına ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek. Bu hususları tespit etmek amaçların elde edilip edilmediğini dernek organlarında görev alanların ve üyelerin görev ve haklarını tüzüğe uygun olarak yerine getirilip getirilmediğine denetleme kurul ve faaliyetlerine ilişkin raporlar genel kurul tarafından onaylanır. Denetleme kurulu çalışmalarında bağımsızdır.

 

MADDE-23:ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDARECE BİLDİRİLMESİ:

Seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin adları, soyadları, baba adları. Doğum yeri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgahlarını Mülki Amirliğine yazı ile bildirir.

 

MADDE-24:GELİR VE HARCAMA USULLERİ:

a- Üye aidatları 2 000 000 TL olup, yıllık 24 000 000 TL’ dır.Üyeler aidatlarını aylık veya yıllık ödeyebilirler.

b- Derneğin her türlü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

c- Derneğin mal ve varlığından elde edilen gelirler.

d- Her türlü bağış ve gelirler.

e- Yardım toplama konusundaki mevcut hükümlere uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlardan oluşur.

f- Harcamalar genel bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararı ile belge karşılığı yapılır.     Dernek gelirleri belgesi ile alınır ve harcama belgesi ve gider pusulası ile yapılır. Fatura mutlaka alınır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlar da dahi uzun bir süre gösterilenlerin dışında beş yıl saklanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve karar mülki amirliğine onaylatılarak yetki belgesi çıkarılır.

 

MADDE-25: DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:

a- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri derneğe giriş tarihleri ve aylık yıllık aidatları deftere yazılır.

b-  Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

c- Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen giden evraklar sıra numarası ile kayıt yapılır bir nüshası dosyada saklanır.

d- Gelir Gider Defteri: Gelir giderler bu deftere yazılır. Gider pusulaları işlendikten sonra dosyada saklanır.

e- Bütçe Kesin Hesap Bilanço Defteri: Yıllık ve kongreden kongreye bilançolar bu deftere kaydedilir.

f- Demirbaş Defteri: Derneğe ait alınan demirbaşlar bu deftere kayıt edilir.

g- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgesi kayıt defterine makbuzlar kayıt edilir.

 

 

 

 

 

 

MADDE-26: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kurulunun ilgili maddesi ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyeler, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metin hazırlatılıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılır.

 

                                                                   5

 

MADDE-27: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRLMESİ:

Dernek tüzüğü ancak olağan genel kurul toplantısı ve olağanüstü kurul toplantılarında, toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin oy çokluğu ile değiştirilir.

 

MADDE-28: DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

 Dernek genel kurul kararı ile genel kurula katılan üyelerin 2/3 nin çoğunluyla fesh edilir. Fesih şekli yönetim kurulunca Mülki Amirliğe bilgi verilir. Dernek 2908 sayılı kanun ilgili maddeleri ile de fesh edilir. Fesih edilmesinden sonra 2908 sayılı kanun 55. maddesi doğrultusunda derneğin tasfiyesi yapılarak derneğin mal varlığı Küçükafşar Köyü Muhtarlığına bağışlanır.

 

Derneğin tüm faaliyet ve işlemleri 2908 sayılı kanunun ve bu tüzük hükümlerine göre yapılır.

 

MADDE-29: KANUNİ HÜKÜMLERİ DERNEK TÜZÜĞÜNDE AÇIKLANMAYAN DURUMLAR:

2908 SAYILI Dernekler Kanunu’nun hükümleri; bu konuda açıklanmayan durumlarda ise Türk medeni Kanunları hükümleri geçerlidir.

 

 

                                          GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

1- NEŞET ÇAMLICA              2- EDİP YURDAGÜL             3- KUDRET YALÇIN

     BAŞKAN                                   BAŞKAN YRD.                          SEKRETER

 

 

 

4- DOĞAN DALBUDAK         3- EKREM IŞILDAK              6- YUSUF HÜYÜKTEPE

     MUHASİP                                   KURUCU ÜYE                           KURUCU ÜYE

 

 

  

                                                 7- SEFA DALBUDAK

                                                           KURUCU ÜYE

 

 

 

 

 

 

                                                                      6

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Son Ziyaretçi Yorumları
NESİMİ DALBUDAK
Köyümüzden Hafize-Bayram ELİGÜL'ün kızı Duygu ile Emine-Hanifi YALÇIN'nın oğlu Emre'nin 23.07.2017 Pazar Günü saat:19:00 da Atatürk Heykeli Karşısı 100.yıl Çarşı alt katı No:2/B ULUS daki Tutkun Düğün Salonunda düğünü vardır. Duyurulur. 0 553 599 03 63 Bayram - 0 545 359 07 82 Hanifi Mutluluklar Dileriz. İstanbul Dernek Yönetimi adına Başkan Hasan YURDAGÜL

Turgay AŞILIOĞLU
Sitenizi zevkle dolaştım her bir bölüm ve sayfaları özenle hazırlanmış. Web sitesinin hazırlanışında emeği geçen Sercan Bey'e teşekkürlerimi bildirir. Her zaman sıklıkla ziyaret edebileceğim ve bilgilerinden faydalanabileceğim site olmuş. Ellerine sağlık emeğine sağlık kardeşim yolun açık olsun.

Ahmet HÜYÜKTEPE
Sitede bir banka hesap link ide olursa aidat ödemesini daha kolay yapabiliriz saygılar


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler